11 mei 2021

Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel: 1 Toepasselijkheid

1.1
Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van OrganicWare.
1.2
Voorwaarden van klanten zijn niet van toepassing voor OrganicWare tenzij hier uitdrukkelijk schriftelijk mee is ingestemd.
1.3
Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.
1.4
Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat de klant de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden aanvaardt
1.5
Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de internetsite dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met OrganicWare in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
1.6
OrganicWare behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
1.7
Door het gebruik van de internetsite van www.organicware.nl of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant deze Algemene Voorwaarden als bindend.

Artikel 2: Aanbiedingen en overeenkomsten  

2.1
Aanbiedingen van OrganicWare zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.
2.2
OrganicWare behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijswijzigingen door te voeren.
2.3
Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging van een door de klant verstrekte opdracht per e-mail is verzonden naar het door de klant opgegeven e-mailadres. De klant en OrganicWare komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan de klant is verzonden. De elektronische bestanden van OrganicWare gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als bewijs.
2.4
Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail verstrekt en opgaven etcetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. OrganicWare garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en of ontbinding.

Artikel 3: Prijzen en betalingen  

3.1
Alle door OrganicWare vermelde prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, inclusief omzetbelasting en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2
De hoogte van de verzend- en administratiekosten staat op de internetsite vermeld en geldt voor verzending binnen Nederland. Over de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten wordt duidelijk met de klant gecommuniceerd.
3.3
Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de duur zoals vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
3.4
OrganicWare kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de klant, naar termijn van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.5
Aanbiedingen gelden niet automatisch voor vervolgbestellingen.
3.6
Bij bestellingen via de internetsite kan uitsluitend vooraf worden betaald. Dit kan doormiddel van IDEAL, PAYPAL of de klant maakt het verschuldigde bedrag inclusief verzend- en administratiekosten over op IBANnr. NL62INGB0007249751 ten name van OrganicWare te Bennekom, onder de vermelding van de volledige naam en het bestelnummer. Tenzij anders overeengekomen. Betaling binnen 8 werkdagen levert de Groothandel-, B2B, Retailklant 1% extra factuurkorting op.

Artikel 4: Levering  

4.1
OrganicWare heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk na betaling afgeleverd: De genoemde levertijden zijn indicatief en gelden nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden. OrganicWare zal alles in het werk stellen de levertijd tot maximaal 30 dagen te beperken. Indien deze termijn overschreden wordt is de klant gerechtigd kosteloos de niet geleverde atikelen te annuleren.
4.2
Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de klant wordt besteld, zal worden aangegeven dat dit product tijdelijk niet leverbaar is. Vertragingen zullen aan de klant per e-mail worden gemeld.
4.3
Levering vindt plaats op het door de koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud  

5.1
De eigendom van producten gaat pas over, indien de klant al hetgeen de klant op grond van enige overeenkomst aan OrganicWare verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds over op het moment dat de producten op het door de klant opgegeven afleveradres worden aangeboden. Indien de klant in gebreke blijft de producten in ontvangst te nemen, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn of haar rekening. Eventuele retourzendingen aan OrganicWare zijn voor rekening van de klant en moeten franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

Artikel 6: Ruilen en herroepingsrecht  

6.1
De klant is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De klant dient hierbij rekening te houden met geringe kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten. Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient u OrganicWare daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
6.2
Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft OrganicWare de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de faktuurwaarde daarvan te restitueren.
6.3
Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan OrganicWare te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking en/of producten niet beschadigd of gebruikt zijn. Een en ander uitsluitend na overleg met OrganicWare.
6.4
Indien de klant gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, dan draagt OrganicWare zorg voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de klant aan OrganicWare betaalde.
6.5
De kosten voor het verzenden van de producten zijn voor rekening van de klant.
6.6
Producten die speciaal zijn besteld kunnen niet worden geretourneerd of geruild.

Artikel 7: Garantie en aansprakelijkheid  

7.1
OrganicWare geeft garantie op de kwaliteit van de artikelen. Tevens vervalt de garantie in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing, verontreiniging en onzorgvuldige opslag.
7.2
OrganicWare is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van OrganicWare.
7.3
Indien OrganicWare, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product waardoor de schade is veroorzaakt.
7.4
Het is mogelijk dat OrganicWare op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. OrganicWare is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 8: Overmacht  

8.1
In geval van overmacht is OrganicWare niet gehouden haar verplichtingen jegens de klant na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
8.2
Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een ( telecommunicatie ) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.

Artikel 9: Intellectueel eigendom  

9.1
Alle externe partijen en klanten erkennen uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en of met betrekking tot de internetsite berusten bij OrganicWare, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
9.2
Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en of andere (intellectuele eigendom )rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en of commerciële know how, methoden en concepten.
9.3
Het is de externer partij en klant verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging van fotos, plaatjes en tekeningen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van OrganicWare en de daarbij behorende bronvermelding, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

Artikel 10: Persoonsgegevens/Privacy verklaring  

10.1
De gegevens die door de klant worden verstrekt, worden door OrganicWare vertrouwelijk behandeld en worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
– het verwerken van de bestelling, de betaling daarvan en de bezorging op het juiste afleveradres
– het bevorderen van de gebruikersvriendelijkheid van de site
– het kunnen doen van (gepersonaliseerde) aanbiedingen en acties of het verstrekken van voor u relevante informatie en/of nieuwsbulletins
10.2
OrganicWare neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregels en wetgeving in acht.
10.3
OrganicWare verstrekt geen klantgegevens aan derden.

Artikel 11: Toepasselijk recht en bevoegde rechter  

11.1
Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2
Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen via info@organicware.nl